ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2006 M. RUGSĖJO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-755/V-106 „DĖL LEIDIMO MIRUSIOJO PALAIKUS PARVEŽTI Į LIETUVĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Tvarkos aprašas reglamentuoja leidimo užsienio valstybėse mirusių LR piliečių, užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės palaikus parvežti į Lietuvą, kai palaikai parvežami karste, išdavimo tvarką. Pagal tvarkos aprašą išduodamas leidimas būtinas tik tuo atveju, jeigu LR tarptautinėse sutartyse nenustatyta kitaip. Šis tvarkos aprašas netaikomas kremuotų palaikų (pelenų) parvežimui į Lietuvą.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40c9f530c35311e9840ec0427c781bac

Palikite savo komentarą