LRPA ĮSTATAI

 


2011-11-16, Alytus

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Lietuvos ritualinių paslaugų asociacija – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.Teisinė forma – asociacija.

2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

3. Asociacijos finansiniai metai – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

4. Asociacijos buveinės adresas- gali būti keičiamas išrinkus Valdybos pirmininką.
II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS


6. Pagrindiniai Asociacijos tikslai:


1) Įgyvendinti ritualinių paslaugų teikėjų bendradarbiavimą Lietuvoje.

2) Propaguoti doro verslininko įvaizdį, įgyvendinti moralės, etikos ir doros principus versle.

3) Gerinti verslo aplinką, ginti verslininkų teises, atstovauti gamintojus ir ritualinių paslaugų teikėjus visose Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei regioninėse organizacijose.

4) Telkti Asociacijos narius bendroms ekonominėms, socialinėms, ūkinėms problemoms spręsti, skatinti verslo vystymą.

5) Padėti Asociacijos nariams kurti naujas įmones bei užmegzti tarptautinius ekonominius-komercinius ryšius.

6) Ugdyti nacionalinį ritualinių paslaugų teikėją, kaupiant jo išmintį, įgyvendinant “savivaldos” plėtojimo programas.

7) Siekti ritualinių paslaugų teikėjų socialinio saugumo.
III. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS


7. Asociacijos narių teisės:


1) Dalyvauti jos valdyme, rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos valdymo organus.

2) Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis.

3) Gauti informaciją Asociacijos veiklos klausimais, siūlyti Asociacijos organams organizuoti atskirų ekonominių ir socialinių klausimų sprendimą.

4) Naudotis Asociacijos sukaupta informacija.

5) Įstatymo nustatyta tvarka ginčyti teisme Visuotinio narių susirinkimo, Asociacijos Valdybos nutarimus ir Asociacijos vykdomosios direkcijos sprendimus.

6) Išstoti iš Asociacijos, apie tokį savo apsisprendimą raštu pranešus Asociacijos Valdybai. Išstojant arba pašalinus iš Asociacijos, įmokėti įnašai ar perduotas Asociacijai turtas negrąžinamas.

7) Asociacijos likvidavimo atveju gauti iš jos tikslinių įnašų arba turto dalį, proporcingą įnašų dydžiui arba kitokia Visuotinio narių susirinkimo nustatyta forma.


8. Asociacijos narių pareigos:


1) Laikytis Asociacijos įstatų.

2) Laikytis priimtų LRPA Garbės kodekso nuostatų, kurie yra tvirtinami LRPA Susirinkimo.

3) Vykdyti Asociacijos valdymo organų nutarimus.

4) Laiku sumokėti stojamąjį ir metinį nario mokesčius.

5) Dalyvauti Asociacijos valdyme bei jos organizacinių struktūrų ar padalinių veikloje.

6) Teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams realizuoti.


IV. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA


9. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio mokėjimo tvarka ir dydis yra tvirtinami atskiru dokumentu Asociacijos narių Visuotiniame susirinkime.

10. Stojamasis ir metinis nario mokestis turi būti mokamas pavedimu į Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą banke;

11. Mokant mokestį pavedimu, mokesčio sumokėjimo diena laikoma ta diena, kada pinigai gauti į Asociacijos sąskaitą;

12. Stojamasis nario mokestis ir pirmasis metinis nario mokestis mokami kartu, per 5 dienas po Valdybos teigiamo sprendimo dėl Prašymo įstoti į Asociaciją;

13. Asociacijos narys, pageidaujantis dalyvauti Asociacijos veikloje ateinančiais metais, moka metinį nario mokestį už ateinančius metus iki ateinančių metų sausio 1 dienos.

14. Nesumokėjus laiku metinio nario mokesčio, nario veikla Asociacijoje suspenduojama (sustabdoma) iki kovo 01 d.: Asociacijos narys turi teisę dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime be balsavimo teisės.

15. Asociacijos nario prašymu, pateiktu iki kovo 01 d., dėl materialinių ir kitų sunkumų jo narystė gali būti sustabdyta ir jam suteikiama teisė dalyvauti susirinkimuose be teisės balsuoti.

16. Asociacijos narys, kurio narystė sustabdyta jo prašymu, turi teisę sumokėti nario mokestį einamaisiais metais, tuo atveju jis pripažįstamas pilnaverčiu Asociacijos nariu ir jam suteikiamos Asociacijos nario balsavimo teisės, kurios atstatomos po 2-jų mėnesių nuo metinio nario mokesčio sumokėjimo dienos.

17. Asociacijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio nustatytu Įstatuose laiku ir nepateikęs iki kovo 01 d. prašymo sustabdyti narystę, automatiškai pripažįstamas praradęs narystę Asociacijoje. Šiuo atveju, pageidaujantis įstoti į Asociaciją buvęs narys įstoja bendra tvarka (sumokėjęs įstojimo ir metinį nario mokestį). Asociacijos nario teisės tokiam asmeniui suteikiamos po 2-jų mėnesių nuo visų įmokų sumokėjimo dienos;

18. Nesumokėjus metinio nario mokesčio už einamuosius metus iki kovo 1 d., narys pripažįstamas pašalintu iš Asociacijos automatiškai.


V. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS


19. Kandidatas, norintis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti raštišką prašymą Asociacijos Valdybai.

20. Narystė Asociacijoje prasideda ir kandidatas laikomas Asociacijos nariu nuo jo priėmimo į Asociaciją ir stojamojo bei metinio nario mokesčio sumokėjimo dienos, išskyrus atvejus, numatytus Įstatuose (narystės suspendavimas – sustabdymas dėl įmokos nesumokėjimo ir kt.).

21. Asociacijos narys, norintis išstoti iš Asociacijos, turi pateikti raštišką pranešimą Asociacijos Valdybai. Po prašymo įteikimo Valdybai, narys laikomas išstojusiu iš Asociacijos, jis išbraukiamas iš Asociacijos narių sąrašo.

22. Narys pašalinamas iš Asociacijos, jei nesumoka laiku nario mokesčio, nevykdo savo pareigų, pažeidžia Asociacijos įstatus, kitaip kenkia Asociacijai. Sprendimą dėl nario pašalinimo iš Asociacijos priima Asociacijos Valdyba.


VI. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA


23. Visuotinis narių susirinkimas turi šias išskirtines teises:


a) priimti, keisti Asociacijos įstatus;

b) nustatyti Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

c) išrinkti 3 (trims) metams, bet ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės, taip pat atšaukti anksčiau laiko Asociacijos Valdybos pirmininką arba priimti jo atsistatydinimą, Valdybą, revizinę komisiją (revizorių);

d) svarstyti apeliacijas dėl narių pašalinimo iš Asociacijos;

e) išklausyti ir tvirtinti Asociacijos Valdybos narių bei Asociacijos Valdybos pirmininko veiklos ataskaitas;

f) išklausyti ir tvirtinti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą;

g) likviduoti, reorganizuoti Asociaciją;

h) nustatyti Asociacijos organizacinę struktūrą;

i) tvirtinti Asociacijos Valdybos veiklos reglamentą;

j) tvirtinti metinius veiklos ir finansinį planus.


24. Asociacijos susirinkime nariui-įmonei atstovauja įmonės vadovas ar jo raštiškai įgaliotas asmuo.

25. Susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė nuo Asociacijos pilnateisių narių (turinčių teisę balsuoti), kartu įskaitant ir dalyvaujančius, ir balsavusius raštu. Susirinkimo dieną suspenduotas narys neskaičiuojamas į bendrą Asociacijos narių skaičių (100 proc.), nuo kurio nustatomas kvorumas.

26. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta Asociacijos narių balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 22 punkto a), c) ir g) nurodytus atvejus, kuriais nutarimai priimami ne mažiau 2/3 dalyvaujančių susirinkime delegatų balsų ir balsų paštu. Balsavimo formą pasirenka Susirinkimas.

27. Susirinkimo protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

28. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau, kaip per vieną mėnesį turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

29. Apie šaukiamą susirinkimą (eilinį ar neeilinį) Asociacijos Valdybos pirmininkas informuoja Asociacijos narius ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Susirinkimo dienos, paskelbdamas apie susirinkimą dienraštyje „Respublika“, e-paštu ir registruotu laišku. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio 30 dienų termino, jeigu visi Asociacijos nariai su tuo sutinka.

30. Apie šaukiamą pakartotinį susirinkimą Asociacijos Valdybos pirmininkas informuoja Asociacijos narius ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki Susirinkimo dienos, paskelbdamas apie susirinkimą dienraštyje „Respublika“, e-paštu ir registruotu laišku.

31. Asociacijos Valdybos pirmininkas iš anksto privalo pateikti Susirinkime svarstytinus klausimus, dėl kurių Asociacijos nariai gali priimti raštiškus sprendimus (būtini rekvizitai: įmonės firminis blankas, sprendimo autoriaus pareigos, vardas, pavardė, originalus parašas, sprendimo data, tekstas bei įmonės antspaudas) ir pateikti juos Asociacijos administracijai ne vėliau, kaip 3 dienos prieš susirinkimą (o įsiteisėjus elektroniniam parašui – ir elektroninius pranešimus). Šie raštiški narių sprendimai, Susirinkimui juos patvirtinus, galioja kaip balsavimo rezultatas.

32. Eilinis susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 1 metus. Eilinį susirinkimą šaukia Asociacijos Valdybos pirmininkas ne vėliau, kaip per 4 mėnesius, pasibaigus kalendoriniams metams.

33. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:


a) Asociacija likviduojama ar reorganizuojama;

b) tai susiję su Asociacijos ar jos narių interesų apsauga;

c) to reikalauja ne mažiau nei pusė Asociacijos narių, arba Asociacijos Valdybos pirmininkas, arba Asociacijos Valdyba;

d) dėl Susirinkimo sušaukimo priimtas teismo sprendimas.


34. Neeilinio susirinkimo iniciatoriai Asociacijos Valdybos pirmininkui ir Valdybai pateikia paraišką (išskyrus atvejį, kai iniciatorius – Valdybos pirmininkas), kurioje nurodoma susirinkimo šaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Asociacijos Valdybos pirmininkas per 15 dienų nuo paraiškos gavimo privalo pranešti Asociacijos nariams apie neeilinio susirinkimo sušaukimą. Per 15 dienų Valdybos pirmininkui nesušaukus ar negalint sušaukti neeilinio susirinkimo, neeilinį susirinkimą šaukia Valdyba.


VII. VALDYMO ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA


35. Asociacijos valdymo organai:


1) Visuotinis narių Susirinkimas;

2) Kolegialus valdymo organas – Valdyba;


36. Tarp susirinkimų Asociacijos veiklai vadovauja ir ją koordinuoja Valdyba.

37. Asociacijos atstovavimo ir parašo teisę turi Valdybos pirmininkas.

38. Valdyba renkama trijų metų laikotarpiui.

39. Valdybą renka visuotinis narių susirinkimas.

40. Valdybos narių skaičius – 5 (penki). Vienu iš Valdybos narių tampa Valdybos pirmininkas iš karto po jo išrinkimo. Jeigu anksčiau laiko išrenkamas naujas Valdybos pirmininkas, tame pačiame susirinkime turi būti iš naujo išrinkta Valdyba, t. y. kiti keturi Valdybos nariai. Valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam Susirinkimui ir vykdo, kol nebus išrinkta nauja Valdyba.

41. Valdybos narys Valdybos pirmininko pavedimu gali ruošti Valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauti.

42. Narės–įmonės atstovas privalo pateikti akcininkų sprendimą atstovauti įmonei – Asociacijos narei Valdybos veikloje ir įgaliojimą, parvirtintą nustatyta tvarka;

43. Valdyba vykdo šias, jos kompetencijai priskiriamas funkcijas:


a) tvirtina Asociacijos administracijos struktūrą ir darbo reglamentą;

b) tvirtina Administracijos darbuotojų etatų sąrašą bei jų atlyginimus;

c) ruošia ir vykdo problemines ir tikslines programas, tvirtina jų nuostatus ir sąmatas, sudaro, tikslina komisijas ir nustato jų kompetenciją, sprendžia organizacinius, socialinius, ūkinius, finansinius ir kitus klausimus;

d) ruošia nutarimus dėl įstojimo į įvairias sąjungas, Asociacijas ir organizacijas;

e) steigia Asociacijai priklausančias įmones, organizacijas, filialus ir atstovybes, suteikia joms įgaliojimus;

f) tvirtina filialų nuostatus, priima ir atleidžia Asociacijos filialų bei kitų įmonių ir organizacijų vadovus;

g) nustato Asociacijos veiklos kryptį tarp susirinkimų;

h) analizuoja Asociacijos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą ir teikia siūlymus Susirinkimui;

i) vykdo kitas susirinkimo pavestas funkcijas;

j) svarsto klausimus, kuriuos pateikia Asociacijos Valdybos pirmininkas ar Asociacijos nariai;

k) nustato tikslinių įnašų dydį;

l) priima į Asociaciją naujus narius, priima sprendimus dėl suspendavimo, pašalinimo iš Asociacijos;

m) priima nutarimus dėl įstojimo į asociacijų sąjungas.


44. Valdybos pirmininkas renkamas Susirinkimo trijų metų laikotarpiui ir ne ilgiau nei dviem kadencijoms iš eilės. Valdybos pirmininkas savo veiklą pradeda pasibaigus jį išrinkusiam Susirinkimui ir vykdo, kol bus išrinktas naujas Valdybos pirmininkas.

45. Asociacijos Valdybos pirmininkas vykdo šias, jo kompetencijai, priskiriamas funkcijas:

1) Atstovauja Asociacijai valdžios ir valdymo institucijose, visuomeninėse šalies bei tarptautinėse organizacijose, atstovauja Asociacijai kaip ieškovas ir atsakovas arba suteikia kitiems asmenims įgaliojimus atstovavimui, atidaro Asociacijos sąskaitas, įstatuose ar Asociacijos renkamų organų nustatyta tvarka, realizuoja Susirinkimo ar Valdybos nutarimus dėl disponavimo Asociacijos turtu ir lėšomis.

2) Organizuoja Valdybos darbą, šaukia visuotinius narių ir ataskaitinius rinkiminius visuotinius narių susirinkimus, Valdybos posėdžius, atsako už susirinkimų, Valdybos posėdžių nutarimų vykdymą.

3) Turi lemiamojo balso teisę, jei Valdybos posėdžių arba susirinkimų metu balsai “UŽ” ir “PRIEŠ” pasiskirsto vienodai.

6) Gali dalį savo funkcijų raštišku nutarimu pavesti vykdyti Valdybos nariams.

7) Valdybos pirmininkui negalint vykdyti savo funkcijų, iki artimiausio Susirinkimo šias funkcijas vykdo Valdyba.

8) Vykdo kitas funkcijas, kurios reikalingos Asociacijos veiklai užtikrinti.


VIII. ASOCIACIJOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA


46. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai jiems pasirašant.

47. Apie Asociacijos likvidavimą registruotu laišku ar asmeniškai pasirašytinai informuojamas kiekvienas Asociacijos narys ir kreditorius.

48. Jeigu Asociacijos narys keičia savo adresą, jis privalo pranešti Asociacijai apie šį pakeitimą. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas bus laikomas įteiktu.IX. ASOCIACIJOS VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA


49. Vieši skelbimai ir pranešimai skelbiami civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka dienraštyje ,,Respublika“.X. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS


50. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

51. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Asociacijos filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos Valdybos pirmininkas Asociacijos Valdybos sprendimu.


XI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA


52. Asociacija privalo turėti revizinę komisiją (revizorių), kuri kontroliuoja Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimą.

53. Revizinę komisiją (revizorių) renka susirinkimas 5 metams. Revizoriumi gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas.

54. Asociacijos revizoriumi negali būti jos Valdybos narys bei Asociacijos darbuotojas.

55. Revizorius kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Jis privalo:


1) Tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės – finansinės veiklos dokumentus.

2) Valdybos pavedimu atlikti Asociacijos įkurtų ar jai pavaldžių įmonių finansinius buhalterinius patikrinimus.

3) Artimiausiame Susirinkime, Valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.

4) Visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos metų patikrinimo ataskaitą.56. Valdybos pirmininkas ir Valdyba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus visus finansinius buhalterinius dokumentus.

57. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.


XII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA


58. Asociacijos įstatai keičiami, Susirinkimui priėmus atitinkamą sprendimą ir patvirtinus naują įstatų redakciją.

59. Keičiamus Asociacijos įstatus turi pasirašyti Asociacijos Valdybos pirmininkas arba Susirinkimo pirmininkas.

60. Pakeisti Asociacijos įstatai turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 6 mėn. po jų patvirtinimo.


LRPA Valdybos pirmininkas                                                                Raimundas Pocius

Palikite savo komentarą