Į S A K Y M A S DĖL ASMENŲ, MIRUSIŲ NUO PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, PALAIKŲ VEŽIMO TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, JŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ JOS, LAIDOJIMO IR PERLAIDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO